OM FALKENBERGS TERMINAL
EN MODERN HAMN

Hamnen i Falkenberg har en kort och säker inseglingsfarled med ett farledsdjup på sju meter. Hamnen är dimensionerad för fartyg upp till 145 meter och erbjuder lotsservice dygnet runt samt en rad andra servicefunktioner, t ex skeppsmäkleri. Till Falkenbergs centrum är avståndet bara ca två km. Självklart uppfyller hamnen alla moderna krav på säkerhet.

AFFÄRSIDÉ
EFFEKTIVA TJÄNSTER - HÖG KOMPETENS

Falkenbergs Terminal AB är ett komplett logistikcenter som ska skapa god lönsamhet genom att erbjuda en säker och kostnadseffektiv lager- och godshantering, samt vara en naturlig och stabil länk i en väl fungerande logistikkedja. Med specialisering på både hamnverksamhet och tredjepartslogistik med tillhörande speditionstjänster fokuserar Falkenbergs Terminal AB på att:

  • Förena transportslagen sjöfart, järnväg och vägtransport.
  • Med modern utrustning erbjuda effektiva tjänster i form av lossning/lastning av konventionellt gods.
  • Erbjuda differentierade lagringsmöjligheter inklusive godskonvertering.
  • Erbjuda en bred kompetens avseende godshantering samt logistik- och speditionstjänster.
FÖRTROENDE, PÅLITLIGHET OCH TRYGGHET

FTAB är inte enbart en hamn med lagerverksamhet utan ett komplett logistikcenter. Vi ser helheten i vår verksamhet och fördelen med att ha en hamnverksamhet som ger stor flexibilitet vid erbjudande av olika transportlösningar.

Vi ser fördelen med ett fördjupat samarbete med våra kunder för att tillhandahålla tjänster som passar varje enskild kund. Vi erbjuder i och med detta alla våra kunder skräddarsydda lösningar byggt på relationer och interaktioner.

Vi värdesätter högt våra kundrelationer och är alltid lyhörda för att kunna erbjuda rätt lösning för varje enskild kund.

Vi arbetar alltid för långsiktiga samarbeten och långvariga relationer som ger oss ökad kunskap om kundernas verksamhet, mål och förväntningar som ger oss möjligheter till ökad kundnytta och att alltid vidareutveckla vår service.

VÅR INTEGRITETSPOLICY
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Den personliga integriteten är viktig för oss och vi vill att man ska känna sig trygg med hur vi hanterar person­uppgifter.

Nedan följer information om vår policy gällande att samla in, registrera och använda personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som på ett eller annat sätt kan kopplas till en person. Det kan vara namn eller personnummer men även kontaktperson eller telefonnummer. Även bild eller film där det är tydligt vem personen är, betraktas som en typ av personuppgift.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål, till exempel för att kunna hantera eller handlägga löner, eller andra ärenden hos oss. Vi gör det med stöd av minst ett av de lagliga krav som finns i dataskyddsförordningen.

I de allra flesta fall behandlar vi personuppgifter med stöd av myndighetsutövning. Det kan också vara med stöd av ett avtal eller på grund av krav i annan lagstiftning, som till exempel bokföringslagen eller skattelagen.

I vissa fall ber vi om samtycke och får på så sätt stöd för att behandla dina personuppgifter.

Hur behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifter är tillgängliga för dem som behöver uppgifterna för att utföra arbetsuppgifter eller tjänster inom eller åt Falkenbergs Terminal AB.

Vi kan också lämna ut dina personuppgifter till den som begär ut allmänna handlingar.

Vi kommer inte att använda personuppgifter till något annat än till det ursprungliga syftet utan att först informera personen ifråga.

Kamerabevakning

Farleden och det inhägnade hamnområdet dit obehöriga ej äga tillträde kamerabevakas av Falkenbergs Terminal AB. Kamerabevakningen sker i brottsförebyggande syfte och för att uppfylla Transportstyrelsens lagkrav på övervakning och tillträdeskontroll enligt ISPS-koden.

Det inspelade bildmaterialet sparas på kameraservern i högst tre månader. Bildmaterialet lämnas endast ut vid myndighets förfrågan.

Vem ansvarar för personuppgifter?

Falkenbergs Terminal AB ansvarar för de ärenden som faller inom företagets verksamhets-område. Det är den som hanterar ett ärende eller har registrerat personuppgifter som ansvarar för att uppgifterna behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Företagets VD är ytterst personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen.

Hur får vi tillgång till personuppgifter?

När en person fyller i och lämnar en blankett till oss med personuppgifter får vi tillgång till dessa personuppgifter. Det kan också vara så att personal anmäls till en kurs och får bevis om kursdeltagande mm.

I vissa fall behöver vi samla in personuppgifter för att utföra åtaganden som krävs enligt lag.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge vi behöver ha dem för att fullgöra det avsedda ändamålet. Hur länge vi sparar personuppgifter beror på för vilket ändamål uppgifterna har samlats in och detta regleras i varje kategori i vår dokumenthanteringsplan.

Personliga rättigheter

Som registrerad har man rätt att få tillgång till de personuppgifter som vi behandlar.

Man har också rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll.

Behandlar vi personuppgifter med stöd av personens samtycke har denne rätt att när som helst ta tillbaka samtycket.

Observera att det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dina rättigheter ovan.

För att utöva personliga rättigheter kontaktar den registrerade i första hand den person som behandlar de aktuella personuppgifterna.

Om man tycker att vi bryter mot reglerna

Den som anser att Falkenbergs Terminal AB bryter mot reglerna för personuppgifts­behandling kontaktar i första hand vår VD som är ytterst personuppgiftsansvarig.

Om man efter kontakt med personuppgiftsansvarig, fortfarande tycker att vi behandlar personuppgifter felaktigt kan man kontakta Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet. Integritetsskyddsmyndigheten nås på telefon 08-657 61 00.

Falkenberg 2018-05-21

Peter Sevholt

VD